1. Кое от изброените не е една от осемте ключови компетентности, които са фундаментални за всеки индивид в едно общество, основано на знанието, както е идентифицирано от Европейската Комисия
2. Кои от изброените са иновативни методи на преподаване:
3. Специфичните качества на един иновативен преподавател са:
4. Защо в наши дни не може да се преподава в класните стаи и в лабораториите без да се използват технологиите:
5. Кои са ползите от използването на технологиите в класните стаи и в лабораториите: